Projektid ja strateegiad

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2023 (PATEE)

Toetuse saaja: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.
Tegevuste elluviijad: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Turismiettevõtluse toestamise raames sai kohalike ettevõtjate algatusel alustas tegevust Harjumaa Turismiühing ning kõige rohkem tuge vajanud giidid said läbi Giidide Koolitusprogrammi aluse oma teenuste pakkumiseks. Ettevõtjad said turundus- kui ka tootearenduskoolitusi, mille eesmärgiks oli koostöö ja teatud piirkondades on loodud ka koostöövõrgustikud.

Sihtgrupp on eelkõige Harjumaa (v.a. Tallinna linn) turismivaldkonna ettevõtted.

Kuna tänane programm on andnud väga head tagasisidet, siis jätkame ja arendame edasi senised tegevusi ja suundasid. Turismiettevõtluse tegevused projekti raames on:

  • koolitusprogrammid turismiettevõtjate turundusteadmiste ja -oskuste parandamiseks, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusteemad: tootearendus ja teenusdisain, tootepakettide väljatöötamine ja ristturundus; ühisturundus, erinevaid Harjumaa piirkondi tutvutavate marsruutide välja töötamine;
  • veebilehe visitharju.com arendamine;
  • välisturule suunatud turundusmaterjalide koostamine;
  • Prioriteetsetele sihtturgudele turundamine, välismessidel osalemine;
  • Pilootprojekt erinevate teenusepakkujate teenuste baasilt tervikpakettide kokkupanek ja turundamine.

Perioodi 2017-2019 toetuse summa 110 040,00 eurot, omaosalus 20960,00 eurot.

Perioodi 2020-2023 toetuse summa on 178 500,00 eurot, omaosalus 28 560,00 eurot.

Harjumaa giidide koolitusprogramm 2017.

Harjumaa giidide koolitusprogramm 2018.

Harjumaad tutvustavad turismivideod 2021

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025 tegevuskava 2016-2020, koostatud 2016, STR dokument 

Ida-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava, valminud 2009. aastal

Lääne-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava, valminud 2007.aastal

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020, arengukava dokument

 

Kontaktisik:
Katri Tšeskidov
Turismikoordinaator, turismisektori arendamine Harjumaal
Tel. +372 5664 5575
E-post: katri@heak.ee